Organisasjon

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

ORGANISASJON

Daglig leder: Rune Lilleløkken

 

Cand. Mag i biologi fra NTNU, og Cand. Agric i naturforvaltning fra NLH (nå UMB). Hovedoppgave innen problematikken med sjøaure og lakselus. Har endel felterfaring fra NTNU og NINA.

 

 

Driftsmedarbeider: Tore Horten

 

Høgskolekandidat i skog og utmarksfag fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Jobber i tillegg med landbruks- og arealsaker i Meråker kommune.

Styret er sammensatt av personer som på ulike måter representerer andelseierne i Klekkeriet. Det er representanter fra elveeierne, JFF og Meråker kommune.

 

Styreleder: Per J Hembre

per@merakerbrug.no

 

Nestleder: Birger Florholmen

birger.florholmen@ntebb.no

 

Styremedlem: Kjell Lundemo

kjell.lundemo@ntfk.no

 

Styremedlem: Ole Teodor Hofstad

ole@ostkil.no

 

Styremedlem: Per Ivar Morken

per.ivar.morken@ktv.no

Varamedlemmer:

 

1.vara: Morten Welde

2. vara: Jakob Haugen

3. vara: Inger Hembre

VEDTEKTER FOR STJØRDALSVASSDRAGETS KLEKKERI SA

§ 1 Selskapsform

 

Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA er et samvirkelag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Laget har kontorsted i Meråker kommune.

 

 

§ 2 Formål

 

Samvirkelaget har som formål å eie og drive et klekkeri for anadrome laksefisk for Stjørdalsvassdraget. Det kan også klekkes yngel til ferskvann i Stjørdalsvassdragets nedslagsfelt. Klekkeriet skal drives etter selvkost­prinsippet.

 

 

§ 3 Anlegget

 

Klekkeriet skal drive i overensstemmelse med de lover og regler som til enhver tid gjelder for anlegget. Anlegget kan ikke leies bort til andre uten årsmøtets godkjennelse.

 

 

§ 4 Andelene

 

Andeler i laget kan tegnes av grunneiere/fiskerettshavere, organisasjoner, institusjoner, firma og enkeltpersoner samt kommunene Stjørdal og Meråker i form av kontantinnskudd eller naturalier.

 

Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser utover de tegnede andeler. Hver andel er på kr. 1000,-.

 

Når organisasjoner/lag med andeler blir oppløst, mister disse sin representasjon dersom eventuell reorganisering ikke finner sted innen 12 måneder. Det vises forøvrig til § 5 og § 16.

 

 

§ 5 Overdragelse av andeler

 

De rettigheter som personlige andeler innebærer kan arves. Overdragelse av andeler uten gjennom arv kan ikke skje uten årsmøtets samtykke. Det vises forøvrig til § 16.

 

 

§ 6 Lagets besluttende organ

 

Lagets besluttende organ er: a) Årsmøtet b) Styret

 

 

§ 7 Anvendelse av årsoverskudd

 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsoverskuddet tilføres lagets egenkapital, eventuelt underskudd dekkes av egenkapitalen.

 

 

§ 8 Årsmøtet

 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av april måned hvert år. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være framsatt skriftlig til styret innen 15. mars. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig til andelseierne minst 14 dager før årsmøte avholdes.

 

I årsmøtet behandles:

a) registrering og godkjenning av fullmakter.

b) valg av møteleder og referent.

c) styrets beretning og reviderte regnskap, herunder disponering av lagets resultat.

d) valg av styrets leder.

e) valg av to styremedlemmer og varamenn.

f) valg av styrets nestleder.

g) fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

h) valg av valgkomite.

i) valg av autorisert revisor, fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

j) eventuelt opptak av nye andelseiere.

k) innkomne saker og andre saker etter styrets bestemmelse.

Styret orienterer om budsjett for inneværende år, samt økonomiske disposisjoner forøvrig.

Hvis en årsmøtedeltaker krever det, skal det være skriftlige valg.

 

 

§ 9 Ekstraordinære møter

 

Andelshaverne, når disse utgjør minst en tredjedel av andelene, kan kreve at det avholdes ekstra­ordinært årsmøte eller medlemsmøte. Det kan også årsmøtet og styret. Styret plikter da å innkalle til møte i henhold til vedtektene og innen tre uker etter at kravet er framsatt.

 

I medlemsmøtene kan behandles alle saker som blir reist av medlemmene. Medlemsmøtenes beslutninger er ikke bindende for årsmøtet eller styret.

 

På ekstraordinære årsmøter kan det bare behandles saker som er oppsatt på dagsorden for disse møter.

 

 

§ 10 Styret

 

Lagets styre består av fem medlemmer valgt av årsmøtet. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har i tillegg rett til å oppnevne et styremedlem med møte -og talerett.

 

Styret velges slik at det gjenspeiler andelshaverne, dog skal minst to av styremedlemmene representere fiskerettshavere i vassdraget. Kun én av de valgte styremedlemmene kan ha bostedsadresse utenfor kommunene Stjørdal og Meråker.

 

Styret velges av årsmøtet. Leder velges på fritt grunnlag for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved første valg velges i tillegg to styremedlemmer for ett år. Styret konstituerer seg selv. Nestleder rykker opp til styreleder i styreleders fravær. Det velges 3 vararepresentanter til styret i nummerert rekkefølge.

 

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret har møtt og innkalling har skjedd i henhold til vedtektene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og treffe de beslutninger mellom årsmøtene som er nødvendige av hensyn til virksomheten.

 

Styret kan ikke selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendommer, eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets midler til annet enn nødvendig vedlikehold og drift.

 

Det skal føres møtebok som underskrives av alle de tilstedeværende.

 

Styret binder laget ved styrets leder, eller i dennes fravær, to styremedlemmers underskrift. Styret kan meddele prokura.

 

 

§ 11 Valg - stemmeregler

 

Enhver som er medlem av laget, eller representerer medlemslag og kommuner kan velges til verv innen laget, selv om vedkommede ikke er medlem av årsmøtet. Har en kandidat ikke oppnådd halvparten av de avgitte stemmer, holdes det omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Står kandidatene da likt foretas det loddtrekning.

 

Når flere velges ved samme avstemning anses de valgt som har oppnådd flest stemmer, og som har oppnådd over halvparten av de avgitte stemmer.

 

Årsmøtet velger hvert år en valgkomite bestående av tre medlemmer. Av valgkomiteens medlemmer utgår en hvert år. Valgkomiteens leder er den som sitter for tredje året.

 

Under avstemninger har hvert medlem en stemme.

 

 

§ 12 Arbeidsforhold

 

Styret skal godkjenne opprettelse av varige arbeidsforhold. Ansettelsene gjøres av styret. Det skal utarbeides instrukser for alle varige arbeidsforhold.

 

 

§ 13 Daglig leder

 

Styret tilsetter daglig leder. Dersom styret beslutter ikke å tilsette daglig leder, vil den daglige ledelsen tilligge styret ved styrets leder.

 

Daglig leder har det løpende ansvar for drift og vedlikehold av lagets anlegg. Stillingen er direkte underlagt styret ved styrets leder.

 

Daglig leder skal arbeide i overensstemmelse med instruks godkjent av styret.

 

 

§ 14 Regnskap

 

Lagets styre sørger for at det føres regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskap med revisors beretning sendes årsmøtets medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet.

 

 

§ 15 Revisjon

 

Det skal velges registrert eller statsautorisert revisor for å ivareta en betryggende revisjon av lagets bokførsel.

 

 

§ 16 Endring i vedtektene

 

Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra andelshaverne om endring i vedtektene må være styre i hende innen 15. mars før årsmøtet.

 

 

§ 17 Oppløsning

 

Vedtak om oppløsning av laget, eller overdragelse av formuen som helhet, kan bare fattes av årsmøtet, hvor andelshaverne er innkalt.

 

For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert, og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslaget må være framsatt på fore­gående ordinære årsmøte.

 

Dersom ikke 2/3 av stemmene er representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, dersom 2/3 av de møtende på nytt møte innkalt på foreskreven måte, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet representerte stemmer.

 

Lagets eiendeler skal ved oppløsning anvendes og fordeles som årsmøtet bestemmer og i henhold til avtale med NTE.

 

Ved oppløsning har lagets medlemmer rett til å få utbetalt sine andelseinnskudd dersom det er midler i laget etter at der har dekket sine forpliktelser. Midler utover dette anvendes til kultiveringsformål for anadrome fiskeslag i Stjørdalselva.

 

 

§ 18 Tvister

 

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer, eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres av en voldgiftsrett på tre medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av Sorenskriveren, Inntrøndelag tingrett.

 

Volsgiftsretten følger reglene i rettergangsloven av 13. august 1925, nr. 6, kap. 32.

Instruks for valgkomiteen

 

1.

Valgkomiteens oppgave er som saksforbereder for årsmøtet å fremme vel gjennomarbeidede forslag på kandidater til de forskjellige tillitsverv innen andelslaget.

 

2.

Valgkomiteens leder innkaller til møte i så god tid før årsmøtet at dens innstilling er ferdig innen 1. april. Det føres protokoll fra komiteens møter. Valgkomiteens innstilling legges ved årsmøteinnkallingen.

 

3.

Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeide få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg. Likeledes lagets medlemsliste og vedtekter.

 

4.

Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater til alle tillitsverv i overensstemmelse med vedtektene. Den skal forvisse seg om at de forslåtte kandidater er valgbare. Alle som er på valg skal forespørres.

 

5.

Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet om godtgjørelse for tillitsmenn.

 

6.

Valgkomiteen møter på årsmøtet. Valgkomiteens leder legger fram dens innstilling. Alle i valgkomiteen har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.

 

7.

Valgkomiteens innstilling skal framgå av protokollen og med angivelse av stemmetall dersom innstillingen ikke er enstemmig.

KONTAKT OSS

boks 87, 7531 Meråker

Mob: +47 97 66 45 44

Vakttelefon: 932 66 431

 

FØLG OSS

© Copyright 2015. All Rights Reserved.