Produksjon

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

 

PRODUKSJON

REGLER STAMLAKSFISKE SJFF/MJFF

Settefiskproduksjonen ved anlegget baseres på vill stamfisk fra Forra og Stjørdalselva. Stamlaksfisket foregår langs hele elvestrekningen, hovedsakelig i september måned. Som regel tas det inn like mange hunnfisk som hannfisk, totalt ca 20-25 par. Stamfisken kvalitetsikres både v.h.a. skjellprøver og obduksjon ved Veterinærinstituttet i Trondheim før rogna blir brukt til produksjon av yngel.

 

 

 

Generelle regler:

 

Det skal medbringes tillatelse fra Fylkesmannen NT ved utførelse av stamlaksfiske.

Fordeling av laks etter kjønn og geografisk spredning avklares fortløpende med daglig leder ved Klekkeriet.

Ved håndtering av fisken skal en gjøre dette på en slik måte at det stresser fisken minst mulig, både ved fangsten i elva, ved transport og ved håndtering på Klekkeriet.

Det er en forutsetning at minst en av følgende personer skal være med på stamlaksfiske:

Erik Thoresen

Per Ivar Morken

Jarle Gulbrandsen

Jan Arne Nygård

Kjell Sverre Størseth

Kjell Arnfinn Holltrø

Dag Storvik

Jens Petter Lerberg (Meråker)

Per Andersson (Meråker)

Svein Alte (Meråker)

Disse personene vurderes til å ha fått nødvendig opplæring og ha tilstrekkelig erfaring.

Erik Thoresen har det operative ansvaret for stamlaksfiske, mens daglig leder ved Klekkeriet har det overordnede ansvaret. Listen over personer med nødvendig opplæring og erfaring vil revideres før oppstart av hver sesong.

 

Før sesongen starter:

 

Desinfiser tanken før første tur. Skyll godt.

Monter tank og oksygenflaske på forsvarlig måte i hengeren. Vann fylles fra elva med vannpumpe, eventuelt hos Hågen Einang. Tanken bør være så full som mulig, aldri under 2/3.

Under fisket:

 

Ha nok vann i seglet. Bytt/etterfyll vann hvis det er langt å gå. Mothaker på krokes bør fjernes eller bøyes inn. Dette for å unngå skade på fisken.

Det skal være maksimum 1 laks i tanken. Stor hunnlaks er såpass verdifulle at de bør kjøres raskt til Meråker.

Kontroller jevnlig oksygen-nivået i tanken.

Laksen fraktes til Klekkeriet etter man har fått fisken i tanken.

Fisken skal kjøres hardt og bestemt med kraftig utstyr.

Fisken skal ikke taes i med fingrene.

Hvis det dør fisk under kjøring/transport, eller om det er oppdrettsfisk som blir slått i hjel, skal disse laksene taes med til Klekkeriet for registrering og returneres til fryseboksen på Midtkil Camping.

 

Levering i Meråker:

 

Sørg for at det alltid er 2 personer til stede når fisken ankommer Klekkeriet.

All fisk skal måles, merkes og taes skjellprøve av. Merket skal festes rett under ryggfinnen. Skjellprøve taes med pinsett under sidelinja på bakre del av fisken, helst 3-4 skjell som legges i merket konvolutt. Alle data skal føres på Klekkeriets registreringsskjema, dette inkluderer også dato, fangststed og fangstredskap.

Det skal ikke, om mulig, sitte igjen krok i fisken. Hvis dette allikevel skjer skal dette noteres i kommentardelen på registreringsskjemaet.

Fisken slippes skånsomt ned i riktig kar.

STRYKING OG ROGNBEHANDLING

Stryking av stamfisk foregår rundt 20. oktober. Normalt er 80% av stamlaksen gytemoden ved dette tidspunktet. Umoden fisk går i karet ytterligere et par uker og etterstrykes hvis den har blitt moden i løpet av denne perioden. Fisken bedøves først v.h.a. Benzocaine evt. ms222 (metacaine) og strykes deretter èn mot èn.

 

All stamlaks blir obdusert ved Veterinærinstituttet (VI) i Trondheim, det tas bl.a. prøver på BKD (Bacterial Kidney Disease) og IPN-virus (Infectious Pancreatic Necrosis virus).

Den befrukta rogna desinfiseres i Buffodine-bad før den legges i karantene i separate klekkesylindre på klekkeriet. Mesteparten av sylindrene kjøres direkte på grunnvann, mens et mindre antall kjøres på nedkjølt grunnvann. Disse brukes for å produsere rogn som skal legges ut i elva før klekking. Når rogna når øyerognstadiet utsettes den for en mekanisk belastning (sjokking) for å sortere ut ubefrukta rogn og legges deretter i klekkeskap. Klekking skjer vanligvis tidlig i april, yngelen blir liggende i klekkeskapet fram til overflytting til yngelhall i mai/juni.

 

Elvevann erstatter oppvarma grunnvann når temperaturen er tilstrekkelig høy i elva. Etter rundt 60 dager startforing starter vekstforinga. Yngelen fores gjennom hele sommeren fram til merking (fettfinneklipping) og utsetting i midten av august.

Yngelen flyttes til yngelhallen når plommesekken er nesten oppbrukt. Her går de i 4m2 store kar med oppvarma grunnvann. Biomatter brukes som skjulmuligheter. Fôringa påbegynnes når yngelen har begynt å fordele seg i karet og løfte seg i vannet. Etterhvert som biomassen øker fordeles yngelen i stadig flere kar.

YNGELPRODUKSJON

MERKING OG UTSETTING

Merking av settefisken skjer i juli/august når yngelen har nådd en masse på 2,5 - 5g. Fisken bedøves v.h.a. ms222 (metacaine) før den fettfinneklippes og grupperes i karene. Få dager etter merking transporteres settefisken til elva i plastsekker fylt med vann og oksygen.

Avhengig av størrelse på fisken, fylles hver sekk med 400-1000 fisk. Fisken spres på strekninger oppstrøms lakseførende del i Dalåa, Torsbjørka, Tevla og Forra.

Oversikt over utsetting siste 17 år:

 

KONTAKT OSS

boks 87, 7531 Meråker

Mob: +47 97 66 45 44

Vakttelefon: 932 66 431

 

FØLG OSS

© Copyright 2015. All Rights Reserved.