Klekkeriet

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

KLEKKERIET

Teknisk beskrivelse av anlegget, kapasitet og produksjon

1. Stamfiskavdeling

 

I samme bygg som resten av produksjon, men smittehygienisk atskilt fra resten av produksjonen. Smittesluse for desinfisering og overflytting av rogn til klekkeriet.

 

4 + 1 karenhet for atskilt oppbevaring av fisk fra ulike deler av vassdraget.

3 kar Ø 3 m (10 m³)

1 kar Ø 4 m (13,3 m³)

1 kar 2x2 m (2 m³)

 

Vanntilførsel

- Grunnvann selvfall (pumpeuavhengig) på selvfall kapasitet ca. 240 l/min

- Elvevann som pumpes fra Nustaddammen (oppstrøms lakseførende strekning). Kapasitet:>800 l/min

 

Maksimal biomasse: Bør ikke overskride det som kan driftes på grunnvann. (I tilfelle pumpesvikt). Ca 400 kg stamlaks. (0,5 l/min/kg fisk). Dette er nok til å produsere det dobbelte av dagens rogninnlegg. Siste to sesonger oppbevaring på grunnvann fram til ca. en mnd før stryking/helt fram til stryking. Godt resultat. Stamfiskavdelingen har høy driftsikkerhet så lenge den driftes på grunnvann. Elvevannsdrift bør begrenses til tid rett før gytemodning.

 

 

2. Klekkeriavdeling

 

Klekkeriavdeligen er bygd opp av 30 enheter karanteneklekkere og et klekkeskap type CompHatch. Karanteneklekkerne har en kapasitet på maksimalt 1,2 liter rogn i hver, totalt ca 180 000 rognkorn. Klekkeskapet har en kapasitet på ca 240 000 øyerogn/yngel. Tilførsel til klekkeriet er filtrert grunnvann (Se vannbehandling). Pumpevann fra elv kan i nødsfall brukes i kortere perioder. Det er imidlertid ikke smittehygienisk eller teknisk tilfredsstillende kvalitet på elvevannet i forhold til bruk på klekkeriet.

 

 

3. Yngelavdeling

 

Yngelavdelingen har 9 karenheter på 2 x 2 x 0,5 m. Dette gir et karvolum på totalt 18m³ og en maksimal biomasse på 320 kg ved produksjon av 80 000 yngel à 4 gram. Startforing foregår på oppvarmet grunnvann, mens videre vekstforing foregår på elvevann med naturlig temperatur. Drift på elvevann er pumpeavhengig.

 

 

4. Vanntilførsel og vannbehandling

Elvevann: Elvevannet tas inn gjennom et rør fra Nustaddammen til pumpehus som ligger ved bredden av dammen. Derfra pumpes vannet opp til klekkeriet via en av 2 stk pumper à 4,4kW. Èn av pumpene er hele tiden i reserveberedskap i tilfelle havari. Inne på klekkeriet filtreres elvevannet i et s.k. Bernoulli-filter (selvrensende filter) før det blir luftet i 2 parallelle kolonne-luftere. Fra lufterne renner det ned i en holdetank på ca 2m³ der vann-nivået overvåkes av nivåfølere. Ved svikt i vanntilførsel gis det alarm fra disse følerne via telefontilknyttet alarmsystem. Fra holdetank kan vannet distribueres til stamfiskavdelig, yngelhall eller klekkeri.

Fram til 2005 var det gjentatte episoder med akutt massiv fiskedød på klekkeriet. Dette viste seg å ha opphav i innsig av sterkt metallpåvirket (FeII) grunnvann til pumpebrønnen for elvevann. Etter ombygging til tett brønn har det ikke vært dødlighetsepisoder knyttet til metallpåvirkning på klekkeriet.

 

Grunnvannssystem:

Grunnvannet samles delvis fra åpne grunnvannsfremspring og delvis fra lukket brønnsystem til samlebrønner i skråningen bak klekkeriet. Derfra går det på selvfall inn på klekkeriet til lufting i 2 parallelle kolonneluftere. Under lufterne passerer det 2 stk humusfiltere før det går ut i holdetanken. Vannivå i holdetank blir overvåket på samme måte som for elvevann.

 

Da grunnvannet har noe oppholdstid i åpne grøfter før det tas inn i klekkeriet er det klimapåvirket og svinger mellom ca 2,5 og 8 ºC gjennom året.

 

I startforingsfasen varmes grunnvannet i elektrisk varmekolbe (22.5 kW) før det luftes.

 

 

5. Øvrige lokaler

Klekkeriet har et pause/møterom med enkel kjøkkeninnredning, kontor med 2 kontorplasser og et kombinert verksted/lagerrom. I tillegg er det toalett og dusj.

KONTAKT OSS

boks 87, 7531 Meråker

Mob: +47 97 66 45 44

Vakttelefon: 932 66 431

 

FØLG OSS

© Copyright 2015. All Rights Reserved.